رویکرد متن‌باز مایکروسافت

مایکروسافت APIهای آفیس ۳۶۰ خود را در اختیار توسعه‌دهنگان قرار می‌دهد. با توجه به مواضع‌ متناقض مایکروسافت در مقابل فرهنگ متن‌باز، چنین گرایش‌هایی می‌تواند بیان‌گر قدرت راه‌کارهای آزاد / متن‌باز باشد.