مشاهده میزان سرویس‌دهی سرورهای لینوکسی به صورت تاریخچه‌ای و آماری با ابزار tuptime

شما می‌توانید از ابزارهای زیر جهت میزان روشن بودن سیستم در لینوکس یا سیستم‌های یونیکسی بهره ببرید:

 • uptime : به شما اعلام می‌کند سرور چه مدتی در حال فعالیت است.
 • lastt : زمان‌های راه‌اندازی مجدد (ریبوت) و خاموش کردن سیستم را نمایش می‌دهد.
 • tuptime : گزارشی تاریخچه‌ای و آماری از زمان‌های فعالیت سیستم (مابین ریبوت‌ها) ارائه می‌دهد. تا حدودی شبیه دستور uptime می‌باشد اما دربردارنده‌ی اطلاعات جذاب و مفید دیگری نیز می‌باشد.

نمایش ساعت و روز آخرین راه‌اندازی مجدد (ریبوت)

شما می‌توانید از دستورات زیر جهت نمایش زمان و روز آخرین راه‌اندازی مجدد (ریبوت) و خاموش شدن سیستم بر روی سیستم لینوکسی (همچنین سیستم‌های OSX «مک» و سیستم‌های شبه یونیکس) استفاده نمایید:

## نمایش روز و ساعت ریبوت و خاموش شدن سیستم ###
who -b
last reboot
last shutdown
## اطلاعات میزان روشن بودن سیستم ##
uptime
cat /proc/uptime
awk '{ print "up " $1 /60 " minutes"}' /proc/uptime

نمونه خروجی:

root@salam-donya:~# who -b
     system boot 2015-06-03 05:52
root@salam-donya:~# last reboot

wtmp begins Sat Oct 3 19:30:24 2015
root@salam-donya:~# last shutdown

wtmp begins Sat Oct 3 19:30:24 2015
root@salam-donya:~# uptime
 19:31:11 up 122 days, 14:39, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.05
root@salam-donya:~# cat /proc/uptime
10593568.43 20787828.33
root@salam-donya:~# awk '{print "up " $1 /60 " minutes"}' /proc/uptime
up 176560 minutes
root@salam-donya:~#

با tuptime آشنا شوید

ابزار خط فرمانی tuptime می‌تواند گزارشی از اطلاعات زیر را در یک سیستم لینوکسی نمایش دهد:

 • شمارش تعداد روشن شدن‌های سیستم
 • ثبت کردن زمان اولین راه‌اندازی سیستم (به تعبیری زمان نصب سیستم)
 • شمارش خاموش شدن‌های عادی و ناگهانی
 • میانگین روشن و خاموش بودن‌ها
 • میزان سرویس‌دهی فعلی سیستم (uptime)
 • میزان روشن و خاموش بودن از اولین راه‌اندازی سیستم
 • ذخیره کردن میزان روشن و خاموش بودن سیستم و جمع آن‌ها
 • گزارش نمودن هر راه‌اندازی، میزان روشن و خاموش بودن و خاموش شدن سیستم

نصب

دستورات زیر را جهت دریافت یک نمونه از مخازن گیت بر روی سیستم لینوکسی خود اجرا نمایید:

$ cd /tmp
$ git clone https://github.com/rfrail3/tuptime.git
$ ls
$ cd tuptime
$ ls

نمونه خروجی به صورت زیر خواهد بود:

root@salam-donya:/home/salamdonya# cd /tmp/
root@salam-donya:/tmp# git clone https://github.com/rfrail3/tuptime.git
Cloning into 'tuptime'...
remote: Counting objects: 897, done.
remote: Compressing objects: 100% (20/20), done.
remote: Total 897 (delta 12), reused 0 (delta 0), pack-reused 877
Receiving objects: 100% (897/897), 369.09 KiB | 0 bytes/s, done.
Resolving deltas: 100% (422/422), done.
Checking connectivity... done.
root@salam-donya:/tmp# ls
pip_build_root tuptime
root@salam-donya:/tmp# cd tuptime/
root@salam-donya:/tmp/tuptime# ls
deb-package LICENSE  scripts       tuptime-manual.txt
latest    README.md tuptime-install.sh
root@salam-donya:/tmp/tuptime#

در نظر داشته باشید که حتما Python نسخه ۲.۷ به همراه sys, optparse, os, re, string, sqlite3, datetime, disutils و ماژول‌های locale بر روی سیستم نصب باشد.
شما به راحتی می‌توانید tuptime را با دستور زیر نصب نمایید:

sudo tuptime-install.sh

یا می‌توانید به صورت دستی آن را نصب نمایید:

$ sudo cp /tmp/tuptime/latest/cron.d/tuptime /etc/cron.d/tuptime

در صورت نصب دستی، اگر توزیع شما از systemd بهره می‌برد، سرویس فایل مربوطه را کپی نمود و آن را فعال نمایید:

$ sudo cp /tmp/tuptime/latest/systemd/tuptime.service /lib/systemd/system/
$ sudo systemctl enable tuptime.service

و در صورت نصب دستی اگر سیستم شما از systemd بهره نمی‌برد، init فایل مربوطه را کپی نمایید:

$ sudo cp /tmp/tuptime/latest/init.d/tuptime.init.d-debian7 /etc/init.d/tuptime
$ sudo update-rc.d tuptime defaults

اجرا کنید

به سادگی با اجرای دستور زیر می‌توانید tuptime را اجرا نمایید:

sudo tuptime

نمونه خروجی به صورت زیر خواهد بود:

root@salam-donya:~# tuptime
System startups:    1  since  03:52:16 PM 08/21/2015
System shutdowns:    0 ok  -  0 bad
System uptime:     100.0 %  -  15 days, 9 hours, 17 minutes and 50 seconds
System downtime:    0.0 %  -  0 seconds
System life:      15 days, 9 hours, 17 minutes and 50 seconds

Largest uptime:     15 days, 9 hours, 17 minutes and 50 seconds  from  03:52:16 PM 08/21/2015
Shortest uptime:    15 days, 9 hours, 17 minutes and 50 seconds  from  03:52:16 PM 08/21/2015
Average uptime:     15 days, 9 hours, 17 minutes and 50 seconds

Largest downtime:    0 seconds
Shortest downtime:   0 seconds
Average downtime:    0 seconds

Current uptime:     15 days, 9 hours, 17 minutes and 50 seconds  since  03:52:16 PM 08/21/2015
root@salam-donya:~#

بعد از بروزرسانی هسته (کرنل) اقدام به راه‌اندازی مجدد سیستم نموده و مجددا این دستور را اجرا نمودم:

$ sudo tuptime
System startups:	2  since  03:52:16 PM 08/21/2015
System shutdowns:	1 ok  -  0 bad
Average uptime: 	7 days, 16 hours, 48 minutes and 3 seconds
Average downtime: 	2 hours, 30 minutes and 5 seconds
Current uptime: 	5 minutes and 28 seconds  since  06:23:06 AM 09/06/2015
Uptime rate: 		98.66 %
Downtime rate: 		1.34 %
System uptime: 		15 days, 9 hours, 36 minutes and 7 seconds
System downtime: 	5 hours, 0 minutes and 11 seconds
System life: 		15 days, 14 hours, 36 minutes and 18 seconds

شما می‌توانید مانند مثال زیر اقدام به تغییر نحوه نمایش تاریخ و زمان نمایید:

$ sudo tuptime -d '%H:%M:%S %m-%d-%Y'

نمونه خروجی به صورت زیر خواهد بود:

System startups:	1  since  15:52:16 08-21-2015
System shutdowns:	0 ok  -  0 bad
Average uptime: 	15 days, 9 hours, 21 minutes and 19 seconds
Average downtime: 	0 seconds
Current uptime: 	15 days, 9 hours, 21 minutes and 19 seconds  since  15:52:16 08-21-2015
Uptime rate: 		100.0 %
Downtime rate: 		0.0 %
System uptime: 		15 days, 9 hours, 21 minutes and 19 seconds
System downtime: 	0 seconds
System life: 		15 days, 9 hours, 21 minutes and 19 seconds

جهت نمایش تعداد راه‌اندازی‌ها، میزان سرویس‌دهی یا خارج از سرویس بودن و همچنین خاموش شدن سیستم می‌توانید از دستور زیر استفاده نمایید:

$ sudo tuptime -e

نمونه خروجی به صورت زیر خواهد بود:

Startup: 1 at 03:52:16 PM 08/21/2015
Uptime:  15 days, 9 hours, 22 minutes and 33 seconds
 
System startups:	1  since  03:52:16 PM 08/21/2015
System shutdowns:	0 ok  -  0 bad
Average uptime: 	15 days, 9 hours, 22 minutes and 33 seconds
Average downtime: 	0 seconds
Current uptime: 	15 days, 9 hours, 22 minutes and 33 seconds  since  03:52:16 PM 08/21/2015
Uptime rate: 		100.0 %
Downtime rate: 		0.0 %
System uptime: 		15 days, 9 hours, 22 minutes and 33 seconds
System downtime: 	0 seconds
System life: 		15 days, 9 hours, 22 minutes and 33 seconds

منبع: سایبرسی‌تی