گیت ۲.۴.۵ منتشر شد، همراه با بهبود‌های فراوان داخلی

گیت ۲.۴.۵ پنجمین انتشار نگهداری خود را برای سری پایدار ۲.۴ منتشر کرد. بر اساس سیاهه تغییرات موجود، در این انتشار شاهد اضافه شدن برخی بهبود‌ها و رفع شدن تعدادی از مشکلات آزاردهنده کشف شده در نسخه ۲.۴.۴ گیت هستیم. در نسخه گذشته در صورتی که توابع core.worktree و core.bare به شکل غیرمنطقی تعیین می‌شدند، سیستم کرش می‌کرد. این اتفاق حتی زمان استفاده از دستوراتی که درخت کاری را به کار نمی‌بردند نیز بوقوع می‌پیوست.