PostgreSQL و Big Data

در هفته‌های گذشته پستگرس‌کیو‌ال ۹.۵ آلفا ۲ منتشر شد. در این نسخه جدید علاوه بر پشتیبانی‌هایی که از UPSERT شده و کارایی JSON در آن بهبود شده است، شاهد انجام بهبود‌های عمده‌ای برای حجم‌های کاری «بزرگ داده» هستیم. در این بین مرتب سازی‌های سریع‌تر، TABLESAMPLE، GROUPING SETS و CUBE، شاخص‌های BRIN و بهبود‌های Foreigen Data Warpper قرار می‌گیرند. روی هم رفته این موارد دلایل کافی برای استفاده کردن از پستگرس‌کیو‌ال در انبار‌های داده و قادر کردن کاربران برای استفاده آن در پایگاه داده‌های بزرگ‌تر است.